Algemene voorwaarden Zakelijke markt

Artikel 1 - Definities/algemeen

a. In de Algemene voorwaarden van Brooklyn Wheels & Tyres wordt verstaan onder:
leverancier: iedere door Brooklyn Wheels & Tyres erkende onderneming die in aanbiedingen en over­een­komsten naar de Algemene voorwaarden van Brooklyn Wheels & Tyres verwijst en deze op haar transacties van toepassing laat zijn; afnemer: degene (niet zijnde een consument) aan wie Brooklyn Wheels & Tyres een aanbieding richt of die aan Brooklyn Wheels & Tyres opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken.
b. De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen een Brooklyn Wheels & Tyres en de afnemer gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten door Brooklyn Wheels & Tyres.
c. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, tenzij zulks
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 2 - Offerte, overeenkomst

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Brooklyn Wheels & Tyres zijn vrijblijvend.
b. Door Brooklyn Wheels & Tyres gedane prijsopgaven gelden voor levering af magazijn of vestigings­plaats van Brooklyn Wheels & Tyres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bijkomende kosten van verpakkingen e.d. maken geen onderdeel van prijsopgaven uit en worden door Brooklyn Wheels & Tyres apart in rekening gebracht.
c. Behoudens bij koop tegen contante betaling, komt een overeenkomst tussen Brooklyn Wheels & Tyres en een afnemer tot stand nadat Brooklyn Wheels & Tyres de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of een aanvang met de levering maakt.
d. Prijswijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen en/of valutakoersen kunnen in de verkoopprijs worden doorberekend. Indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst prijswijzigingen optreden, dan heeft de afnemer binnen één week na ontvangst van de kennisname van de wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden. Doen zich prijswijzigingen voor bij een langere levertijd dan drie maanden, dan bestaat het recht op ontbinding van de overeenkomst niet.
e. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals belastingen en heffingen van overheidswege opgelegd, geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
f. Alle genoemde prijzen zijn excl. B.T.W. en prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

 

Artikel 3 - Levering en levertijd

a. Door Brooklyn Wheels & Tyres opgegeven levertijden en andere data zijn indicatief en nimmer als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW te beschouwen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd kan de afnemer Brooklyn Wheels & Tyres schriftelijk, met aangetekend schrijven, in gebreke stellen. De afnemer dient daarbij een redelijke termijn te hanteren waarbinnen Brooklyn Wheels & Tyres als­ nog – zonder daartoe schadeplichtig te worden – de op haar rustende verplichting(en) kan nakomen. Een redelijke termijn is een periode van twee maanden na het verstrijken van de opgegeven levertijd.
b. Zodra zaken bij Brooklyn Wheels & Tyres ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd en/of diensten als verleend.
c. De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip, dan door Brooklyn Wheels & Tyres is opge­geven, te accepteren. Brooklyn Wheels & Tyres kan deelleveringen uitvoeren en deze factureren. Deelleveringen kunnen niet worden ontbonden indien nadien blijkt dat de volledige bestelling niet kan worden uitgeleverd.

 

Artikel 4 - Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhinderen, waarop de Brooklyn Wheels & Tyres leverancier geen invloed kan uitoefenen ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Dergelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld werkstakingen, algemeen gebrek aan grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Brooklyn Wheels & Tyres afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energie­ voorziening en algemene vervoersproblemen.
b. Brooklyn Wheels & Tyres kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Brooklyn Wheels & Tyres haar verbintenis had moeten na­­komen.
c. In geval van blijvende overmacht is Brooklyn Wheels & Tyres gerechtigd de overeenkomst schriftelijk voor ontbonden te verklaren zonder daartoe schadeplichtig te worden.
d. Gedurende de periode van tijdelijke overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Brooklyn Wheels & Tyres zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort en de levertijd verlengd met de periode van tijdelijke overmacht. Duurt de periode van overmacht langer dan 3 maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4e, ontbinden zonder daartoe jegens de wederpartij schadeplichtig te worden.
e. Heeft Brooklyn Wheels & Tyres bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan Brooklyn Wheels & Tyres het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel lever­bare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 5 - Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht

a. De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt, draagt dit risico vanaf het moment waarop het transport aan­vangt, en heeft daarbij de verplichting het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.
b. De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.
c. Alle in het kader van een specifieke overeenkomst geleverde zaken en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Brooklyn Wheels & Tyres totdat alle vorderingen die Brooklyn Wheels & Tyres op de afnemer heeft of zal krijgen volledig zijn betaald, met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW. Dit betekent dat betaalde zaken pas eigendom van de afnemer worden indien de afnemer al hetgeen hij aan Brooklyn Wheels & Tyres verschuldigd is, heeft betaald, dus ook andere facturen dan die waarop de aanwezige zaken zijn gefactureerd.
d. Brooklyn Wheels & Tyres kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst, zonder daartoe schadeplichtig te worden, ontbinden en de door hem ge­leverde zaken terugnemen, waartoe de afnemer Brooklyn Wheels & Tyres vrije toegang tot de geleverde zaken verleent.
e. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen. De afnemer mag zaken van Brooklyn Wheels & Tyres in de normale uitoefening van zijn bedrijf vervreemden.
f. Zaken aanwezig bij de afnemer en voorkomend in het vaste leveringsprogramma van Brooklyn Wheels & Tyres worden geacht afkomstig te zijn van Brooklyn Wheels & Tyres, tenzij de afnemer bewijst dat de zaken van een ander afkomstig zijn (behoudens tegenbewijs).
g. Totdat de afnemer aan Brooklyn Wheels & Tyres alle in het kader van een overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan Brooklyn Wheels & Tyres zaken van de afnemer onder zich houden en daarop haar vordering verhalen, tenzij de afnemer voor deze vordering voldoende zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 6 - Betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen tegen contante betaling of bij vooruitbetaling. Indien partijen anders overeenkomen geldt in beginsel een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, partijen kunnen schriftelijk ook een andere betalingstermijn overeen­komen. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn.
b. Alle kosten verband houdend met betaling komen voor rekening van de afnemer. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die de afnemer aan de betaling toekent.
c. Blijft de afnemer in gebreke met betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is de afnemer over de hoofdsom per maand of gedeelte daarvan een rente van 1% verschuldigd. In geval de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger mocht zijn, is de afnemer deze wettelijke rente verschuldigd.
d. Is de afnemer in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle door Brooklyn Wheels & Tyres redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, tenzij de afnemer aantoont dat Brooklyn Wheels & Tyres minder schade lijdt.
e. Indien de Brooklyn Wheels & Tyres leverancier de afnemer in rechte op betaling aanspreekt of anderszins in rechte op de naleving van de overeenkomst aanspreekt, dan is de afnemer gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure daadwerkelijk door de Brooklyn Wheels & Tyres leverancier gemaakte kosten, zoals de kosten van rechtsbijstand, beslaglegging en griffierechten, te betalen indien Brooklyn Wheels & Tyres geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

 

Artikel 7 - Conformiteit

a. Brooklyn Wheels & Tyres zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De afnemer is gehouden terstond na levering te onderzoeken of Brooklyn Wheels & Tyres de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en Brooklyn Wheels & Tyres binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 10 werkdagen na aflevering, schriftelijk te berichten indien van deugdelijke nakoming geen sprake is (vervaltermijn). Indien melding binnen deze termijn redelijkerwijze niet mogelijk is, dan geldt als uiterste termijn 10 werkdagen vanaf het moment waarop het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt.
b. Klachten geven de afnemer niet het recht om de betaling op te schorten.
c. Bij tijdig ingediende klachten als bedoeld in artikel 7 sub a, stelt de afnemer Brooklyn Wheels & Tyres in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de afnemer aan Brooklyn Wheels & Tyres een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaak.
d. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen tevens als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig uit te voeren. Indien de afnemer bij aflevering voor correcte ontvangst heeft getekend dan komt daarmee het recht om te reclameren omtrent de hoeveelheid en zichtbare schade van de ontvangen zaken te vervallen. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
e. Brooklyn Wheels & Tyres staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens indien:
de afnemer door Brooklyn Wheels & Tyres of diens leverancier gegeven aanwijzingen of voorschriften niet heeft opgevolgd;
sprake is van een ander dan normaal gebruik;
gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of normaal gebruik;
montage, reparatie of wijziging van de zaak in opdracht van de afnemer door derden plaatsvindt;
een overheidsvoorschrift de aard of kwaliteit van toegepaste materialen bepaalt;
de afnemer materialen of zaken ter bewerking aan Brooklyn Wheels & Tyres verstrekt;
materialen, zaken en werkwijzen op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast.
f. Indien Brooklyn Wheels & Tyres op grond van artikel 7c of 7e zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom. Indien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is Brooklyn Wheels & Tyres als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

a. De totale aansprakelijkheid van Brooklyn Wheels & Tyres is beperkt tot herstel, vervanging of ongedaanmaking van de overeenkomst. Brooklyn Wheels & Tyres is niet tot verdere vergoeding gehouden (geen vergoeding gevolgschade). Aanspraken op garantie door derden (fabrikant of importeur) verleend, worden door de afnemer overgenomen.
b. Brooklyn Wheels & Tyres, haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen, zaken of aan het bedrijf van de afnemer en/of derden welke het gevolg is van gebreken in door Brooklyn Wheels & Tyres geleverde zaken en/of diensten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
c. De afnemer vrijwaart Brooklyn Wheels & Tyres voor aanspraken van derden voortvloeiend uit een tekortkoming in de geleverde zaken of verrichte diensten.
d. De aansprakelijkheid van Brooklyn Wheels & Tyres is voorts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Brooklyn Wheels & Tyres beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst.
e. Brooklyn Wheels & Tyres zal, binnen een redelijke termijn, bij schade veroor­zaakt door een gebrek aan de geleverde zaak, die zij niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van haar leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend maken. Is Brooklyn Wheels & Tyres niet (meer) tot deze opgave in staat, of heeft zij de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is Brooklyn Wheels & Tyres niet verder aan­sprakelijk dan waartoe zij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) en het bepaalde in artikel 8 sub a is gehouden.

 

Artikel 9 - Opschorting en ontbinding

a. Brooklyn Wheels & Tyres is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder daartoe schadeplichtig te worden indien:
de afnemer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of is nagekomen;
na het sluiten van de overeenkomst Brooklyn Wheels & Tyres goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
de afnemer verplicht is bij het sluiten van de overeenkomst voldoende zekerheid voor nakoming te verstrekken en deze zekerheidstelling uitblijft of naar het oordeel van Brooklyn Wheels & Tyres onvoldoende is;
zich zodanige onvoorziene omstandigheden voordoen dat nakoming van de overeenkomst door afnemer onmogelijk is, zoals bij insolventie van de afnemer, althans zodanige onvoorziene omstandigheden dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van partijen gevergd kan worden.
b. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en behoudt Brooklyn Wheels & Tyres haar aanspraken op schadevergoeding.

 

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen

a. Alle met Brooklyn Wheels & Tyres gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het CISG of Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met Brooklyn Wheels & Tyres dienen te worden voorgelegd aan de Nederlandse Rechtbank in het arrondissement waarin Brooklyn Wheels & Tyres statutair gevestigd is, tenzij wettelijke regels zulks niet toestaan.

 

Artikel 11 – Geheimhoudingsplicht online inloggegevens

De klant is verplicht zijn of haar gebruikersnaam, wachtwoord en overige relevante gegevens geheim houden, om te voorkomen dat een ongeautoriseerd persoon of een derde zich toegang kan verschaffen tot zijn of haar online account van Brooklyn Wheels & Tyres  log in (Webshop). Brooklyn Wheels & Tyres aanvaart geen verantwoordelijkheid voor het ongeautoriseerde gebruik of misbruik van de inlognaam of het wachtwoord van de klant (met of zonder diens medeweten). De klant is verplicht om Brooklyn Wheels & Tyres direct in te lichten indien er sprake is van (mogelijk) ongeautoriseerd gebruik of misbruik van de persoonlijke inloggegevens. Brooklyn Wheels & Tyres is gerechtigd om een logbestand bij te houden van de betrokken IP adressen.

 

Artikel 12 – Privacy beleid website www.brooklyn-wheels.com

Alle gegevens op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brooklyn Tyres B.V. worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Die bescherming geldt evenzeer voor delen uit rechtenvrije bronnen zoals die op www.brooklyn-wheels.com worden gepresenteerd. Wil je zulk materiaal gebruiken, baseer je dan rechtstreeks op de bron, niet op de presentatie ervan hier, of vraag om toestemming. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook. Neem contact op als je met toestemming gegevens op deze website wilt gebruiken.

 

Artikel 13 - Leveringen en transport

Bij levering via het transport bedrijf, Partsexpress, DPD, GLS of UPS enz. dient de zending bij ontvangst gecontroleerd te worden!       
Bij ontvangst van onze goederen , dienen deze gecontroleerd te worden op juistheid en/of onregelmatigheden voordat voor ontvangst wordt ondertekend. Onregelmatigheden dienen direct bij ontvangst aan ons en de chauffeur gemeld te worden, Als er geen melding word gedaan maar wel afgetekend voor goede ontvangst kunnen we het wiel(en) niet meer verhalen op de transporteur en zult u de zending gewoon moeten voldoen. Bij twijfel altijd onder voorbehoud van schade aftekenen en anders de zending weigeren met schade.

Artikel 14 - Zending wel ontvangen maar moet retour

Bij zendingen die geleverd zijn maar gecanceld worden of retour gaan, dan kunnen wij deze alleen accepteren in de originele verpakking en niet afgemonteerd. Wij zullen hiervoor 2x vrachtkosten en 10% restocking fee voor in rekening brengen.